Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Technika. Zajęcia techniczne

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Wydziały:

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica prowadzi studia podyplomowe z różnego zakresu, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom osób chcących podjąć tego rodzaju studia.

 

Zajęcia odbywają się trybem zaocznym w formie dwudniowych zjazdów (najczęściej sobota – niedziela). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. nr 11, poz. 61 z 2009 r.)

 

Studia trzysemestralne.
 

Kryteria rekrutacji:

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się  kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

a) Formularz podania
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
c) kopia dowodu osobistego
d) dowód uiszczenia opłaty (I raty - 600 zł)
e) koperta z adresem własnym i znaczkiem (1,55 zł)

 

Kandydaci składający dokumenty na studia podyplomowe z zakresu Wychowanie fizyczne dodatkowo muszą dostarczyć:

  1. zaświadczenie od lekarza uprawnionego do przeprowadzanaia badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów podyplomowych,
  2. oświadczenie o umiejętności pływania.

 

Wpłat nalezy dokonywać: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12; WBK S.A. O/Płock 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Informacje na temat rekrutacji udzielane są w Sekretariacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 1), tel. 24 36 64 100, 36 64 150, e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl
Punkt Informacyjny w Koninie: Konińskie Centrum Informacyjne, ul. Mickiewicza 11, tel. 63 242 97 29.
 

Opłata za rok:

2400 PLN

Informacja o opłatach:

Możliwość opłacenia czesnego w czterech ratach.