Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Aktywizacja osób starszych

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH CEL ZAJĘĆ:

  • przygotowanie ludzi starszych do nowych dla nich form aktywności np. wolontariat,
  • nawiązywanie relacji międzypokoleniowych,
  • upowszechnianie programów wolontarystycznych wśród seniorów,
  • wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów oraz włączenie Ich w działania wolontarystyczne na rzecz innychgrup w środowisku lokalnym,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich,poprzez kontakty seniorów z dziemi i młodzieżą,
  • wzmocnienie integracjimiędzypokoleniowej.

Kryteria rekrutacji:

Nabór na studia podyplomowe na specjalizację:

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH- TERAPIA RUCHOWA

Czas trwania: 2 semstry (realizowane w systemie zjazdów sobotnio- niedzielnych)

Przewidywana liczba godzin kształcenia: 250

Wymagania dla kandydatów: ukończone studia wyższe na poziomie co najmniej licencjackim

Pożądane kwalifikacje: instruktorskie lub trenerskie w sporcie; dobry stan zdrowia udokumentowany odpowiednim orzeczeniem lekarskim

Planowanie rozpoczęcia studiów: maj 2012 (studia mogą być rozpoczęte z grupą minimum 15 uczestników)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą mogli podjąć pracę w ramach zajęć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnie z osobami starszymi . Studia kończą się obroną pracy dyplomowej w terminie egzaminu dyplomowego.

Opłata za rok:

2700 PLN

Informacja o opłatach:

Opłaty za studia: 2700 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Imię i nazwisko, SP nazwa specjalizacji

Wyższa Szkoła Trenerów Sportu

Nr konta: 26 1240 1109 1111 0010 3468 6215

Bank PEKAO S.A VII Oddział w Warszawie