Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podyplomowe Studia Windykacji Należności

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Czas trwania studiów: 2 semestry.Edycja V -  edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 (przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to styczeń/luty 2013 r., zaś zakończenie to grudzień 2013 r.).

Charakterystyka procesu kształcenia:

Syntetyczny zakres tematyczny studiów jest następujący:

 • Zarządzanie należnościami (etapy, źródła należności, znaczenie należności, poziom i struktura należności, monitorowanie i dochodzenie należności, obrót wierzytelnościami),
 • Windykacja jako sposób odzyskiwania należności (istota windykacji, zbieranie informacji o kontrahencie, metody windykacji),
 • Psychologiczne aspekty windykacji (otoczenie dłużników, typy dłużników, wywieranie wpływu, komunikacja w procesie windykacji, negocjacje),
 • Windykacja wewnętrzna (miejsce działu windykacji, tworzenie procedur windykacyjnych, profil windykatora, zasady windykacji w przedsiębiorstwach niefinansowych, windykacja bankowa, windykacja w firmach leasingowych, windykacja w firmach ubezpieczeniowych, windykacja w firmach faktoringowych, windykacja należności Skarbu Państwa),
 • Windykacja zewnętrzna (rynek windykacyjny w Polsce, rola firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności, przepisy prawne, najważniejsze podmioty na rynku, przedmiot windykacji, instytucje wspomagające, zasady działania firm windykacyjnych, oferty firm windykacyjnych, zasady kształtowania umów z firmami windykacyjnymi, zasady współpracy z firmami windykacyjnymi, wycena wierzytelności, najlepsze praktyki windykacyjne, efekty windykacji zewnętrznej),
 • Prawne aspekty windykacji (zasady konstrukcji umów a skuteczność windykacji, metody i skuteczność windykacji w zależności od formy zabezpieczenia, tryb dochodzenia należności, podatkowy i bilansowy aspekt windykacji).

Kryteria rekrutacji:

Tryb naboru
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH (plik PDF lub plik RTF),
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • 2 fotografie,
 • dowód wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto uczelni, w przypadku płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drugiej raty,
 • numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione,
 • oświadczenie dotyczące ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w studiach,
 • informacja o płatniku faktury.

Opłata za rok:

8000 PLN