Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Studia podyplomowe, niestacjonarne, zaoczne (zjazdy raz w miesiącu - w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 18.00). Czas trwania: 2 semestry. Studia kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do osób z wyższym wykształceniem, pracujących na stanowiskach: technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości, menedżerów przedsiębiorstw i projektów oraz operatorów biznesu na wszystkich jego odcinkach, a także do absolwentów bez zatrudnienia. Obecność na zjazdach - obowiązkowa.

Charakterystyka procesu kształcenia:

Program studiów realizować będą wybitni specjaliści z renomowanych uczelni i instytutów naukowych w Polsce, m.in. z Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie i Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, PCBC w Warszawie.
Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • filozofii zarządzania,
 • systemów zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000:2000,
 • kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych,
 • akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,
 • zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych w kształtowaniu jakości,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich praktycznego wdrażania (GMP, GHP, HACCP),
 • międzynarodowych standardów i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, BRC, IFS),
 • zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,
 • audytu jakości,
 • integracji systemów zarządzania,
 • organizacji łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu,
 • najnowszych reguł prawa żywnościowego obowiązującego w UE.

Kryteria rekrutacji:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • studia są uruchamiane dla grupy nie mniejszej niż 27 osób,
 • warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe,
  • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dwie fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia opłaty za studia.
 • dokumenty prosimy przesłać na adres:
  • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, z dopiskiem: Studia Podyplomowe

Termin składania dokumentów:

 • trwa nabór,
 • termin rozpoczęcia studiów: październik 2012 roku.

Opłata za rok:

4500 PLN

Informacja o opłatach:

 • opłata za studia wynosi 4500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach) + opłaty egzaminacyjne.

Losy absolwentów po ukończeniu kierunku:

Słuchacze studiów otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • dyplom ukończenia studiów po przedłożeniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
 • certyfikat asystenta jakości,
 • certyfikat pełnomocnika systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wydany przez PCBC w Warszawie (po zdaniu dodatkowego egzaminu).