Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Górnictwo i geologia

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Stacjonarne

Typ studiów:

Inżynierskie

Opis kierunku:

Czas trwania: 7 semestrów.

Kryteria rekrutacji:

Studia I stopnia

 

1. Rejestracja

 • nalezy wejść na stronę systemu internetowej rejestracji kandydatów
 • założyć nowe konto lub zalogować się na posiadane już konto w systemie
 • wypełnić formularz "dane kandydata"
 • wypełnić formularz "moje zgłoszenia"

 

2. Dokumenty

 • należy przygotować odpowiednie dokumenty rekrutacyjne
 • dostarczyć je zgodnie z terminarzem do Działu Rekrutacji
 • nie trzeba ich przynosić osobiście, może to zrobić ktoś inny, ale należy pamiętać o ich wcześniejszym podpisaniu i potwierdzeniu odpowiednich dokumentów za zgodność z oryginałem na Politechnice Wrocławskiej

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej,
 • poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską kopię świadectwa dojrzałości,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - "Prawo o szkolnictwie wyższym" (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne). Uwaga: oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów generuje się dla każdego kierunku na studia stacjonarne osobno. Wraz z podaniem wydrukowane zostaną wszystkie potrzebne oświadczenia. Każde z nich, podpisane przez kandydata, należy złożyć wraz z dokumentami.
 • poświadczoną urzędowo kopię świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie rejestracji internetowej),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na Wydział Chemiczny oraz na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),
 • poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską kopię dowodu osobistego,
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),
 • aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji w systemie rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej). Zdjęcie w formie elektronicznej powinno mieć wymiary 300x375 pikseli, 300dpi rozdzielczości oraz do 100kB.

 

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane. Można je przesłać pocztą - najlepiej listem poleconym na adres: Politechnika Wrocławska, Dział Rekrutacji, Wybrzeże Wyspiańskiego 2, 50-370 Wrocław. Dokumenty należy dostarczyć na Uczelnię w białej papierowej teczce. Na teczce należy napisać: imię, nazwisko, wydział i kierunek.

 

3. Należy sprawdzić listę przyjętych i nieprzyjętych

 

4. Decyzja o przyjęciu na studia znajdzie się na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów i też otrzyma pisemną decyzję od Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która zostanie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Informacja o opłatach:

 • opłatę należy wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto wygenerowane z systemu
 • jedno zgłoszenie = jedna opłata
 • opłata wpisowego wynosi: 85 zł