Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Audyt efektywności energetycznej

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Cel: przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytu efektywności energetycznej, audytu energetycznego budowlanego oraz części audytu remontowego. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje pełną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu efektywnego gospodarowania energią, metod poprawy efektywności produkcji, transportu i użytkowania energii. Uzyskuje informacje dotyczące zagadnień prawnych dotyczących efektywnego gospodarowania energią oraz służących poprawie efektywności energetycznej. Przedstawione będą również podstawy zagadnień ekonomicznych związanych z oceną opłacalności inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu energochłonności budynków i procesów technologicznych. Studenci zostaną także zapoznani z metodologią sporządzania audytu efektywności energetycznej, audytu energetycznego budowlanego oraz częściowego audytu remontowego.
Kierownictwo studiów będzie czyniło również starania o zatwierdzenie programu studiów podyplomowych przez Ministra w celu umożliwienia absolwentom ubiegania się o wpis do rejestru audytorów efektywności energetycznej (po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej).

 

Adresaci: studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie na kierunku technicznym i są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy o problematykę efektywnego wykorzystywania energii w przemyśle oraz w budownictwie, a także dla osób, które chcą w przyszłości wykonywać zawód audytora efektywności energetycznej.

Charakterystyka procesu kształcenia:

Czas trwania: zajęcia trwają 2 semestry (256 godzin + 16 godzin praca końcowa)

Kryteria rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Opłata za rok:

5000 PLN

Losy absolwentów po ukończeniu kierunku:

Absolwent posiada pełną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu efektywnego gospodarowania energią w budownictwie i przemyśle oraz metod poprawy efektywności konwersji, transportu i wykorzystywania energii. Absolwent jest także zaznajomiony z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz zagadnieniami ekonomicznymi niezbędnymi do oceny opłacalności przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii. Posiada również umiejętności wykonywania audytów efektywności energetycznej oraz audytów energetycznych budynków w celach termomodernizacyjnych.
Kierownictwo studiów będzie czyniło starania aby absolwent, oprócz otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, miał moŜliwość ubiegania się o wpisanie do rejestru audytorów efektywności energetycznej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej).