Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Administracja

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Stacjonarne

Typ studiów:

Licencjackie

Opis kierunku:

Przygotowanie profesjonalnej kadry urzędniczej dla potrzeb administracji rządowej i samorządowej. Absolwent kierunku dysponuje wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi zatrudnienie w strukturach administracyjnych i organizacyjnych instytucji publicznych i niepublicznych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych.

 

Specjalizacje:

Specjalności:

 • administrowanie kadrami,
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości,
 • BHP,
 • zarządzanie dokumentacją współczesną,
 • administracja w UE.

ADMINISTROWANIE KADRAMI
Specjalność adresowana do studentów zainteresowanych pracą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtuje wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim, prowadzenia spraw personalnych i polityki kadrowej, efektywnego organizowania pracy działów HR przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych. Student otrzymuje wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania nowocześnie zarządzanej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rekrutacji, selekcji, motywowania i wynagradzania pracowników.Profesjonalne przygotowanie absolwenta specjalności wiąże się z pogłębioną wiedzą z zakresu psychologii pracy, nauki organizacji i zarządzania, psychologii relacji interpersonalnych, zarządzania współczesną dokumentacją, zarządzania informacją, negocjacji i mediacji w organizacji.
W ramach specjalności omawiane są następujące obszary:

 • strategie rozwoju firm,
 • psychologia pracy i organizacji,
 • konflikt i sytuacje kryzysowe w organizacji,
 • audyt personalny,
 • rekrutacja, selekcja i motywowanie pracowników,
 • komunikacja interpersonalna,
 • nowoczesne zarządzanie,
 • organizacja pracy działów personalnych.

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Program specjalności opracowany został wspólnie z Sądem Okręgowym w Toruniu. Adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w administracji wymiaru sprawiedliwości. Studenci zapoznają się z obowiązkami i prawami pracownika administracji, organizacją pracy i kompetencjami poszczególnych organów wymiaru sprawiedliwości. Poznają zasady komunikacji społecznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących w instytucjach penitencjarnych. Poznają zasady działania w sytuacjach kryzysowych, kontaktów z mediami i obiegu dokumentacji oraz zarządzania informacją w wymiarze sprawiedliwości.  Specjalność uwzględnia rozszerzony program z zakresu zamówień publicznych. Przygotowuje do pracy w obsłudze administracyjnej sądów powszechnych i specjalnych wszystkich szczebli. W trakcie studiów studenci zapoznają się z praktyczną działalnością placówek wymiaru sprawiedliwości.
W ramach specjalności omawiane są następujące obszary:

 • ustrój i struktura sądów powszechnych,
 • etyka w administracji sądowej,
 • obowiązki i uprawnienia urzędnika sądowego,
 • psychologia pracy urzędnika sądowego,
 • informatyka w wymiarze sprawiedliwości,
 • zamówienia publiczne w wymiarze sprawiedliwości,
 • zarządzanie informacją w wymiarze sprawiedliwości.
 • BHP
 • Specjalność adresowana do osób, które chcą pracować jako specjaliści BHP. W trakcie zajęć studenci otrzymują przygotowanie do wprowadzania systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością, środowiskiem pracy oraz realizacji strategii polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W ramach specjalności omawiane są następujące obszary:
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ergonomia i psychologia pracy,
 • prawna ochrona pracy,
 • system ochrony przeciwpożarowej,
 • profilaktyka ochrony zdrowia,
 • dydaktyka szkoleń.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ WSPÓŁCZESNĄ
Specjalność adresowana do osób pełniących bądź przewidzianych do objęcia stanowiska związanego z obsługą wszelkiego rodzaju dokumentacji w biurze, kancelarii, archiwum zakładowym, sprawujących nadzór nad pracą biur i kancelarii, w których jest sporządzana i przechowywana dokumentacja osobowa i płacowa. Specjalność daje również pełne przygotowanie merytoryczne i niezbędne umiejętności praktyczne do samodzielnej pracy na stanowiskach we wszelkiego typu instytucjach, w których pracownik ma do czynienia z zarządzaniem dokumentacją. Część zajęć jest poświęcona organizacji pracy biurowej w kancelarii jawnej i tajnej. Oferta jest skierowana również do menadżerów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za ochronę informacji, pracowników administracji rządowej i samorządowej.
W ramach specjalności omawiane są następujące obszary:

 • zarządzanie dokumentacją osobową i płacową,
 • zarządzanie dokumentacją w biurze i archiwum,
 • zarządzanie dokumentacją elektroniczną i audiowizualną,
 • zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządzanie dokumentacją techniczną, geodezyjną i kartograficzną,
 • PR w zarządzaniu instytucją.

ADMINISTRACJA W UE
Specjalność przygotowuje do pracy w administracji instytucji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Studenci uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Poznają społeczno-etyczne źródła tożsamości europejskiej, standardy obowiązujące w administracji europejskiej, zasady funkcjonowania i możliwości korzystania z funduszy unijnych. Zapoznają się ze specyfiką działalności instytucji unijnych, stanowieniem i stosowaniem prawa wspólnotowego. Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania projektów oraz efektywnego pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.
W ramach specjalności omawiane są następujące obszary:

 • problemy społeczno-etyczne współczesnej Europy,
 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE,
 • systemy administrowania w krajach UE,
 • lobbing w UE.

Charakterystyka procesu kształcenia:

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu nauk administracyjnych, prawnych i ekonomicznych, etyki służby publicznej, zarządzania współczesną dokumentacją, psychologii społecznej, negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Program jest dostosowany do współczesnych oczekiwań, wyzwań i tendencji rozwojowych.  Student otrzymuje obszerną wiedzę niezbędną do funkcjonowania w warunkach globalizacji, integracji europejskiej, dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Treści kształcenia uwzględniają aktualne standardy funkcjonowania administracji. Zajęcia prowadzone są przez uznanych znawców problematyki administracyjnej oraz specjalistów ze znaczącym doświadczeniem praktycznym w instytucjach administracji publicznej, wymiarze sprawiedliwości, organizacjach społecznych. W trakcie studiów realizowane są zajęcia studyjne i warsztatowe służące nabywaniu wiedzy o praktyce funkcjonowania różnego rodzaju struktur administracyjnych i organizacyjnych. Oferta specjalności realizowanych w ramach kierunku uwzględnia preferencje studentów oraz potrzeby lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy.

 

Kryteria rekrutacji:

Warunki przyjęcia na studia

 • złożenie kompletu dokumentów,
 • złożenie zobowiązania finansowego o sposobie realizacji płatności,
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
 • podpisanie umowy o naukę.

Wymagane dokumenty - studia I stopnia (licencjackie)

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy, 
 • 4 zdjęcia (format jak do dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego.

Losy absolwentów po ukończeniu kierunku:

Ukończenie kierunku daje podstawę do sprawnego poruszania się w obszarze tradycyjnie pojmowanej pracy urzędniczej oraz w nowoczesnym obszarze e-administracji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej zgodnie z wymogami dobrej praktyki administracyjnej i kodeksów etycznych, co współcześnie jest standardem służby cywilnej i pracy urzędniczej w Unii Europejskiej. Wyposażeni w aktualną i rzetelną wiedzę absolwenci są przygotowani do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i dokumentacyjnej instytucji, urzędów, organizacji, przedsiębiorstw. Kompetencje nabyte w trakcie studiów dają również podstawy do występowania w roli liderów społeczności lokalnych i animatorów społeczeństwa obywatelskiego.