Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Neurologopedia z balbutologią

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Studia spełniają wymagania rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia i obejmują minimum 350 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie nauki w październiku. Zajęcia odbywają się w Kielcach w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela). Warunki przyjęcia na studia: karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie, potwierdzenie opłaty wpisowej. O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy indywidualnie.

Kryteria rekrutacji:

Wymagania, dokumenty, terminy ich składania oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego

Zasady ogólne

 • Studia podyplomowe są płatne. Wysokość wpisowego oraz opłaty za studia a także zasady i warunki płatności ustala Rektor. Informacje w tej sprawie można uzyskać w Rektoracie Uczelni
 • Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych).
 • Do podania o przyjęcie na studia należy dołączyć:
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał),
  • dwie fotografie,
 • Podania na druku Uczelni wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Rektoracie w terminie do 30 września.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest udział przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem studiów oraz zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.
 • W ramach wniesionych opłat uczestnicy studiów otrzymują pakiet ma teriałów pomocniczych oraz szczegółowy plan i program zajęć. Absolwenci, którzy spełnią warunki określone w pkt 3. otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • O terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych z określonej specjalności jest udział przynajmniej 25 kandydatów.
 • Druki podań na studia można nabyć w Rektoracie lub pobrać z niniejszej strony
 • Szczegółowych informacji dotyczących wymienionych spraw udziela rektorat

Do pobrania: Karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Opłata za rok:

3120 PLN

Informacja o opłatach:

 • 260 zł miesięcznie ( płatne 12 miesięcy w roku)
 • Opłata rekrutacyjna – do 31 lipca 2012 r. - 150 zł.
 • Od 1 sierpnia do końca rekrutacji – 200 zł.
 • Uczelnia nie pobiera opłaty wpisowej.