Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Administracja

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Stacjonarne

Typ studiów:

Licencjackie

Opis kierunku:

Absolwent będzie posiadał niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i organizacjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych, a jego przygotowanie pozwoli na stosowanie polskich uregulowań prawnych w systemie prawa Unii Europejskiej. Uzyska wiedzę z zakresu zarządzania różnymi strukturami zawodowymi, samorządowymi, rządowymi, oraz instytucjami „non profit” w różnych sferach działania tych podmiotów. Realizowane programy nauczania przygotują studentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie posiadanej specjalności.

Specjalizacje:

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

WSPiA jako jedyna uczelnia w Polsce kształci studentów w zakresie specjalności „administracja w wymiarze sprawiedliwości”. Uruchomienie tej specjalności jest rezultatem zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn.zm.) o pracownikach sądów i prokuratury dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007r. (Dz. U. Nr 102, poz. 960), która zobowiązuje pracowników do uzupełnienia wykształcenia w terminie 10 lat. Realizowane w ramach tej specjalności przedmioty specjalistyczne z zakresu ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości pozwolą absolwentowi zrozumieć zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W szczególności absolwent uzyska kwalifikacje i umiejętności zawodowe z następujących zakresów organizacji: sądownictwa powszechnego, sądownictwa administracyjnego oraz prokuratury, organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej,organizacji i funkcjonowania systemu penitencjarnego, ustroju i organizacji ksiąg wieczystych, prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i prawa finansowego, postępowań sądowych (postępowanie cywilne, karne, upadłościowe), ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, technologii informacyjnej, technik pracy biurowej.

 

Administracja publiczna

Praca w strukturach administracji publicznej to wyzwanie dla osób ambitnych, które rozumieją służebny charakter wszystkich urzędów administracji. Specjalność ta poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, podatków i opłat lokalnych przygotowuje kompetentnych urzędników, świadomych wyzwań jakie stawia przed nimi nowoczesna administracja.

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Praca w strukturach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, które rozumieją istotę szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwoli zrozumieć procesy związane z zachodzącymi w kraju zmianami społecznymi, a znajomość poszczególnych dziedzin prawa umożliwi swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi, obiektów i mienia.

 

Administracja publiczna w gospodarce

Program tej specjalności przygotowuje specjalistów znających teorię i praktykę funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach administracji publicznej zajmujących się rozwojem działalności gospodarczej, nadzorem budowlanym, zarządem mieniem publicznym.

 

Administracja oświatowa

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach oświaty: kuratoriach, szkołach i uczelniach. Pozna zasady zarządzania oświatą w Polsce i na świecie, zasady prowadzenia dokumentacji w szkole i w innych placówkach oświatowych, prawo oświatowe i prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Administracja skarbowa

Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego, prawa karno-skarbowego, a także podstaw rachunkowości i analizy ekonomicznej.

 

Administracja w służbie zdrowia

Program tej specjalności umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i działania zakładów opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych, zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, a także zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.

 

Detektywistyka

Absolwent tej specjalności pozna zasady wykonywania usług detektywistycznych i techniki detektywistycznej. Program przewiduje również zajęcia z kryminologii, medycyny sądowej i zasad przeprowadzania wywiadu gospodarczego.

 

Europejska współpraca administracji publicznej

Program tej specjalności przygotowuje urzędników pod kątem wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Absolwenci będą posiadać wiedzę o istocie i elementach integracji społeczno-gospodarczej w Europie. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie przygotowywania planów i projektów w celu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

 

Ochrona osób i mienia 

W ramach tej specjalności absolwent będzie miał możliwość poznania zasad samoobrony i technik interwencyjnych, taktyki działań ochronnych, ochrony ludności i mienia.

Kryteria rekrutacji:

Studia I stopnia:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego i oryginał do wglądu ( lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa załącznik (powyższy formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji)
 • 3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • płyta cd ze zdjęciem
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska

 

Kandydaci pragnący studiować na kierunkach:

 • Kosmetologia(I stopnia), Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne(studia I stopnia), powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy
 • Wychowanie Fizyczne, powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportu
 • podpisana umowa o naukę (Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym uczelnie wyższe zobowiązane są do zawierania pisemnych umów między uczelnią a studentem regulujących warunki płatności. Umowa  o naukę dostępna jest w Dziale Rekrutacji, gdzie następuje jej podpisanie)
 • opłata wpisowa (należy wnieść gotówką w Dziale Rekrutacji przy składaniu dokumentacji lub na konto bankowe - w tytule przelewu : opłata wpisowa, imię i nazwisko: 36 1090 1359 0000 0001 0273 9210).

 

 

Studia II stopnia

Absolwenci WSPiA zapisując się na studia II stopnia nie muszą posiadać przy sobie dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Poza dokumentami które są wymagane na studia I stopnia kandydaci powinni złożyć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • kandydaci przyjęci na studia II stopnia , którzy są absolwentami innych kierunków aniżeli wybrane zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych

Opłata za rok:

3150 PLN

Informacja o opłatach:

Opłaty za studia:

 • wpisowe (w promocji): 0 zł
 • przy jednorazowej opłacie za czesne rabat wynosi:
  • za semestr 5% (płatne do 20.09 oraz do 20.03)
  • za rok 10% (płatne do 20.09)

 

Wpisowe (poza promocją):

 • Prawo - 200 zł
 • Kosmetologia, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne - 300 zł
 • Pedagogika i Administracja SUM – 50 zł Absolwenci WSPiA; 200 zł pozostałe osoby;
 • pozostałe kierunki 150 zł

 

Wpłaty należy wnosić na konto: 36 1090 1359 0000 0001 0273 9210 (w tytule przelewu : opłata za co, imię i nazwisko).

Losy absolwentów po ukończeniu kierunku:

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę między innymi w: administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, agencjach detektywistycznych, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, Straży Gminnych (Miejskich), firmach ubezpieczeniowych, agencjach ochrony osób i mienia, pozarządowych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, firmach konsultingowych, fundacjach i stowarzyszeniach przedsiębiorców, polskich przedstawicielstwach instytucji Unii Europejskiej, strukturach Unii Europejskiej, organizacjach współpracujących z instytucjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwach każdego rodzaju-jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie materiałów do pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.