Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Bezpieczeństwo Narodowe (licencjackie)

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Stacjonarne

Typ studiów:

Licencjackie

Opis kierunku:


Program studiów I i II stopnia na  kierunku bezpieczeństwo narodowe w specjalności bezpieczeństwo publiczne obejmuje treści kształcenia umożliwiające przyjęcie do pracy w Policji na mocy porozumienia podpisanego między Akademią Marynarki Wojennej a Komenda Główną Policji.


 

Specjalizacje:


Specjalności wybierane po II roku studiów:

 • Bezpieczeństwo Morskie Państwa,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo publiczne.

   

Kryteria rekrutacji:


Etapy rekrutacji:

 

1. Rejestracja w systemie elektronicznym, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych (wg poniższego harmonogramu).
2. Ogłaszanie list kandydatów (wg poniższego harmonogramu).
3. Składanie dokumentów do komisji rekrutacyjnych (wg poniższego harmonogramu)
4. Ogłaszanie list osób przyjętych (dzień po zakończeniu etapu składania dokumentów, w godzinach pracy komisji).

 

 Kierunek studiów

Termin rekrutacji

Kontakt z komisją oraz miejsce
składania dokumentów

   ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA WSZYSTKICH KIERUNKACH OD 04 CZERWCA

studia stacjonarne

 Nawigacja

Informatyka

Oceanotechnika

 REKRUTACJA PODSTAWOWA

06 lipca 2012 r.
zakończenie rejestracji

9 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy kandydatów

23 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

Składanie dokumentów

od 09 - 20 lipca 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 26 10

studia niestacjonarne

  Nawigacja (I i II stopień)

Informatyka

Oceanotechnika

REKRUTACJA PODSTAWOWA

14 września 2012 r.
zakończenie rejestracji

17 września 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

 Składanie dokumentów

od 11 czerwca - 14 września 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 26 10

studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień)

 REKRUTACJA PODSTAWOWA

17 lipca 2012 r.
zakończenie rejestracji

20 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy kandydatów

30 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

 Składanie dokumentów

16 - 17 lipca 2012 r.
oraz
23 – 27 lipca 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 22 58

studia niestacjonarne

 Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień)

 REKRUTACJA PODSTAWOWA

03 września 2012 r.
zakończenie rejestracji

11 września 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

 Składanie dokumentów

23 – 27 lipca 2012 r.
oraz
05 – 07 września 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 22 58

studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Automatyka i robotyka

REKRUTACJA PODSTAWOWA

31 sierpnia 2012 r.
zakończenie rejestracji

03 września 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

Składanie dokumentów

23 – 27 lipca 2012 r.
oraz
27 – 31 sierpnia 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 26 48

studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn (I i II stopień)

Mechatronika

Automatyka i robotyka

 REKRUTACJA PODSTAWOWA

26 września 2012 r.
zakończenie rejestracji

29 września 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

Składanie dokumentów

27 – 31 sierpnia 2012 r.
oraz
17 – 16 września 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 26 48

studia stacjonarne

Specjalności: samorząd, bezpieczeństwo państwa na kierunku
stosunki międzynarodowe (I stopień)

Specjalności: administracja, służby specjalne i policyjne na kierunku stosunki międzynarodowe (II stopień)

Specjalności: historia wojskowości, animacja historii i turystyka historyczna na kierunku historia (I stopień)

Specjalności: historia wojskowości, wojskowość i społęczeństwo
na kierunku historia (II stopień)

Specjalności: edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie obronne i resocjalizacja na kierunku pedagogika (I stopień)

REKRUTACJA PODSTAWOWA

17 lipca 2012 r.
zakończenie rejestracji

20 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy kandydatów

30 lipca 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

Składanie dokumentów

16 - 17 lipca 2012 r.
(tylko w przypadku awarii systemu
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)
oraz
23 – 27 lipca 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 28 12

studia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe (I i II stopień)

Historia

Pedagogika

REKRUTACJA PODSTAWOWA

03 września 2012 r.
zakończenie rejestracji

11 września 2012 r.
ogłoszenie listy przyjętych

Składanie dokumentów

23 – 27 lipca 2012 r.
oraz
05 – 07 września 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
GMACH NOWEJ BIBLIOTEKI

pon. - pt.: 10:00 - 14:00
tel. (0-58) 626 28 12


 

Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie elektronicznej rejestracji, dostępne do pobrania w zakładce "Wnioski i opłaty")
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia — również poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami
 • 3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów:
 • Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów z dopiskiem: „opłata rekrutacyjna – WME, kierunek  – Studia stacjonarne lub niestacjonarne”
 • W zależności od warunków podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji na określony kierunek studiów: zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z całego okresu studiów. Wymienione dokumenty winny być wystawione lub poświadczone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.

 

Zasady rekrutacji

 

Podanie o przyjęci na studia cywilne

 

Informacja o opłatach:


1. Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia do Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2012/2013:

 • opłata rekrutacyjna - 100,00 zł (kandydaci na żołnierzy zawodowych)
 • opłata rekrutacyjna - 85,00 zł (kandydaci na studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne)

 

2. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów.

 • Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.
 • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.
 • W przypadku wycofania się uczelni z rekrutacji na dany kierunek lub stopień studiów, następuje zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej.