Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Rekrutacja:

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (orginał)
 • trzy fotografie (podpisane) zgodne z wymaganiami przy wydawniu dowodu osobistego (35 x 35 mm) oraz fotografia w formie elektronicznej
 • podanie na obowiozującym formularzu WSA
 • dowód opłaty wpisowego- płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, nr. konta 10 1500 1533 1215 3000 7951 0000
 • ksero kopia dowodu osobistego
 • dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu pielegniarskiego oraz zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (dotyczy kierunku pielęgniarstwo i  systemu podyplomowego)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunek rolnictwo)

   

Rekrutacja elktroniczna

Opłaty za studia:

Opłata rekrutacyjna

 • Wydział Rolniczo-ekonomiczny 150 zł
 • Wydział Techniczny 150 zł
 • Wydział Medyczny - studia stacjonarne 150 zł
 • Wysział Medyczny - studia niestacjonarne 150 zł
 • Wydział Medyczny - studia pomostowe 500 zł
 • Studia podyplomowe 600 zł

Wpisowe

 • Wydział Rolniczo – ekonomiczny 150 zł
 • Wydział Techniczny 150 zł
 • Wydział Medyczny - studia stacjonarne 150 zł
 • Wysział Medyczny - studia niestacjonarne 150 zł
 • Wydział Medyczny – studia pomostowe 500 zł

Czesne

 • czesne płatne do końca każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacamy czesne, dotyczy wszystkich studentów Wyższej Szkoty Agrobiznesu w Łomży
 • w trakcie sesji opłata przed odbiorem kart egzaminacyjnych
 • rozliczenie opłat przed złożeniem indeksów
 • płatność czesnego semestralna — bonifikata 5%
 • płatność czesnego roczna — bonifikata 10 %
 • studia pomostowe na Wydziale Medycznym bez opłaty czesnego
 • czesne w toku studiów może ulec zmianie każdego roku nie więcej niż wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS
 • pierwsza wpłata czesnego za październik zostaje jednorazowo przedłużona do dnia 24 października - bez naliczania opłat za opóźnienie w płatnościach

Opłaty inne

 • Przekroczenie terminu złożenia dokumentów po sesji 100 zł
 • Warunkowe zaliczenie przedmiotu 200 zł
 • Warunkowe zaliczenie przedmiotu z zaliczeniem ćwiczeń 300 zł
 • Powtarzanie semestru 50 % wysokości czesnego określonego dla danego kierunku studiów
 • Ponowny wpis na listę studentów 200 zł
 • Przeniesienie z innej uczelni 200 zł
 • Za nieterminowe opłaty czesnego po 30 zł za każdy nowy, rozpoczęty miesiąc
 • Za zajęcia wyrównawcze organizowane na wniosek studentów 10 zł /godz./nie dotyczy studiów pomostowych

Opłaty za wydane dokumenty

 • Za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł
 • Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu 40 zł
 • Za wydanie dodatkowego suplementu w języku obcym 40 zł

 

Atuty Uczelni:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych:
 

 • 3 miejsce w Polsce - Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005)
 • 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) - Newsweek 2004


W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa, kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza, działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.

Pomoc finansowa uczelni:

Uczelnia przyznaję noastępijące rodzaje stypendiów:

Stypendium „Janko Muzykant”

Stypendia „Janko Muzykant” przyznawane są od roku 1990. Pomysłodawcą był Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Powołał Kapitułę Stypendiów „Janko Muzykant” w skład której weszli biznesmeni, ludzie nauki, sztuki, osoby prywatne nie tylko z regionu łomżyńskiego, ale z całego kraju, a nawet zza granicy. Stypendia przyznawane były i są utalentowanym dzieciom i młodzieży, mogącej poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w rożnych dziedzinach, a znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Członkowie Kapituły dokonywali wyboru Laureatów Stypendiów spośród wielu zgłoszonych kandydatur oraz zajmowali się pozyskiwaniem środków na stypendia. Stypendium to kwota pieniędzy – 2000 zł., która jest wypłacana jednorazowo lub w miesięcznych ratach na konto macierzystej Szkoły Laureata.

Zakwaterowanie:

Uczelnia posiada bardzo bogata bazę noclegową. Opłata miesięczna 50 zł.

Współpraca międzynarodowa:

Praktyki zagraniczne SWIS International Exchange

SWIS International Exchange jest organizacja z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie studenckich programów wymiany kulturowo - edukacyjnych. Inicjatorami powstania SWIS były osoby wywodzące się z środowisk studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od początku istnienia SWIS prowadzi działalność non-profit ukierunkowaną na aktywizacje zasobów ludzkich poprzez organizację aktywnej edukacji za granicą. Dla realizowania swoich statutowych celów organizacja nasza współpracuje z zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności, dzięki czemu zakres oferowanych programów stale się rozszerza dostosowując się do potrzeb młodych ludzi. Dzięki wieloletniej aktywności, przyznano SWIS status członka „Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Rynku Pracy i Praktyk Zagranicznych” - GWEA oraz FIYTO. W roku 2003 Minister Gospodarki i Polityki Społecznej ustanowił SWIS licencjonowaną agencją pośrednictwa pracy za granicą, wydając certyfikat nr 783/1b

Osoby korzystające z tej oferty mają możliwość podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.