Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Politechnika Koszalińska

Rekrutacja:

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej:

rekrutacja.tu.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.


Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Harmonogram rekrutacji:

Opłata rekrutacyjna:


Jeżeli kandydat ubiega się przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.
Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2011/2012 wynosi:

- 100 zł dla kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo,

- 80 zł dla pozostałych kierunków studiów.

 

UWAGA:
Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziekanacie odpowiedniej jednostki.

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,
  • 4fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,

http://www.tu.koszalin.pl/?akcja=wyswietl&kategoria=Rekrutacja&id=1084

Opłaty za studia:

ZARZĄDZENIE Nr 24/2011
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2011/2012
dla studentów pierwszego roku studiów

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/Zarzadzenie_Nr_11-24.pdf
 

Pomoc finansowa uczelni:

Politechnika Koszalińska

obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.


Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;

5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;

6. zapomogę.


Wszystkie wyżej wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie swojego wydziału/instytutu.

Terminy składania wniosków, jak i wszystkie szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, który w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr 35/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 01 września 2011 r.
(tekst Regulaminu w załączeniu)


Wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej
w roku akademickim 2011/2012 zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora PK
Nr 38/2011 z dnia 2 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Rektora PK Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r. NOWE WYSOKOŚCI STYPENDIUM REKTORA W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 (teksty zarządzeń w załączeniu)


Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (Dz. U. Nr 164/2005, poz. 1365 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. Nr 139/2006, poz. 992 z poźn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105/2005, poz. 881 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 175/2009, poz. 1362 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. Nr 136/2006, poz. 969 z późn. zm).

http://www.tu.koszalin.pl/index.php?akcja=wyswietl&kategoria=Dla studentów&id=676

Współpraca międzynarodowa:

PROGRAMY EUROPEJSKIE

Wirtualna fizyka-wiedza prawdziwa

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej - Subregion Koszalin 

Gate2Growth

Jean Monnet

Leonardo da Vinci

LLP-Erasmus

Socrates - edycja zakończona

EU.care

Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy

Regionalny System Innowacji

Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach

Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych

Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

Inżynier pilnie poszukiwany

Rozbudowa Kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich

Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - Laboratorium Wytrzymałości i Geotechniki